Find Tuition/Enrichment Centres

Fun Chinese Learning For Kids: Coconut Mom [儿童华文乐学: 椰子妈妈]

()  ()  (de)  (měi)(zài)  (xīn)  ()

The beauty of a mama lies in her heart

()  (yǒu)  ()  ()  ()  (zi)  ()  ()()  (hěn)  (shǎo (huà)  (zhuāng)(zǒng) (shì)  (  ) ()  ()  ()  穿(chuān) (zhe)  (duǎn) ()  (  (tuō)  (xié)

I have a coconut mom. She seldom wears makeups. She is in her shorts and slippers all the time.

 

()  (yǒu  (shí)  (shèn)  (zhì)  ()  (shū)  (tóu)  (jiù)  (chū)  (mén)

She doesn’t even comb her hair sometimes!

 

()  (shuō)  (huà)  (de)  (shēng)  (yīn)  (hěn)  ()()  (dào)  (gài)  (guò)  (chǎo)  (cài)  ()  ()  ()  ()  (de)  (shēng) (yīn)()  ()  (tài)  (què)  (dìng)()  (zhǐ)  (shì)  (xiǎng) (ràng)  ()  ()  ()  (ba)  (tīng)  (dào)(hái)  (shì)  (zài)  (shēng) ()  (men)  (de)  ()

She speaks aloud. Even louder than the noise of cooking and washing machine. I am not very sure if she just wants to be heard, or she is mad about me and papa?

 

()  (kàn)  (dào)  ()  ()  (de)  (shí)  (hou)()  ()  (zǒng) (shì  (zài)  (xiào)()  (shí)  ()  ()  (zhī)  (dào)()  ()  ()  ()  (rén) (shí)  有   (yǒu) (qiāo)  (qiāo)  (de)  ()

I see her smiling all the time, but I don’t know she cries as well, when she’s alone.

 

)  (de)  ()  ()  是  (shì)        世  ( shì) (jiè)  (shàng)  (zuì)  (hǎo)  (de)  ()  ()(yīn)  (wéi)  ()  ()  (cāo)  (de)  (wài)  (biǎo)  (xià),  (yǒu)   ()  ()  (jīn)  (zi)  (bān)  (de)  (xīn)

My mama is the best in the world, because she has such a sweet heart.

词语解释

()  ()  ()(xíng)  (róng)  ()  (zhǐ)  (suí)  便(biàn)(mǎn)  ()  (zài)  ()  (de)  (yàng)  (zi)

()  ()  ()  (rén)(zhǐ)  (yǒu)  ()  ()  ()  ()  (rén)

()  (cāo)(cǎo)  (shuài)马  () (hu)()  (jiā)  (xiū)  (shì)

(jīn)  (zi)  (bān)  (de)  (xīn)形  (xíng) (róng)  (rén)  (xīn)  ()  (shàn)  (liáng)(pǐn)  (xíng)  (gāo)  (shàng)

Contributed by: Alice Yu

Also in this series: Fun Chinese Learning for Kids: Durian Dad【儿童华文乐学:榴莲爸爸】

Find Tuition/Enrichment Centres