Find Tuition/Enrichment Centres

Read-Out-Loud Stories:[故事朗读:小蚂蚁]

(

Listen to the audio recordings of the story

(xiǎo) () ()

(guǒ) (guǒ) (shì) () () () () (yuè) (jiù) (chū) (shēng) (de) (hái) (zi)() () (tōng) (de) (hái) (zi) () (bān) (hào) (dòng)() () (tōng) (de) (hái) (zi) (hái) (néng) (chī)() (shì) (què) (zǒng) (shì) (yào) () () (tōng) (de) (hái) (zi) (yào) (ǎi) (xiǎo) () (xiē)(dāng) (tóng) (líng) (de) (xiǎo) (huǒ) (bàn) (men) (dōu) (zài) (cèng) (cèng) (cèng) 使(shǐ) (jìn) () (gāo) (de) (shí) (hou)() (měi) (nián) (zhǎng) (de) () () (liǎng) (gōng) (fēn) () () () () () (lüè) () () (le)(màn) (màn) (de) (chā) () (jiù) (yuè) () (yuè) () (le)(guǒ) (guǒ) () (kāi) (shǐ) (gǎn) (jué) (dào) () () () (bié) (rén) () () (yǒu) (diǎn) () (tóng)() () (quán) (bān) (zhào) () () (zhào)(dào) (le) () () (er) (huì) () (rán) (ǎi) (xià) (qu) () (jié)() (tóng) (xué) () () (chū) () (pān) (yán) (de) (shí) (hou), () (zhǐ) (yǒu) () (yīn) (wéi) (shēn) (gāo) () (gòu) () (bèi) () (líng) (líng) () (liú) (zài) (chǎng) (wài)(hái) (yǒu) (jiù) (shì) (jiā) () (rén) (de) (āi) (shēng) (tàn) ()(lǎo) (shì) (yāo) (qiú) () (chī) (gèng) (duō) (shuì) (gèng) (duō)() (shì) () (běn) (lái) (jiù) (chī) (de) (gòu) (duō) (shuì) (de) (gòu) (duō) (le) (ya)() () (tiān)() () () (nián) (wèi) (jiàn) (de) () () (péng) (you) (de) (hái) (zi) (de) (chū) (xiàn) (ràng) (guǒ) (guǒ) (shòu) () (liǎo) (le)() () (hái) (zi) () (guǒ) (guǒ) (xiǎo) (le) () (suì) (bàn)() (nián) (jiàn) (miàn) (de) (shí) (hou) (hái) () (guǒ) (guǒ) (ǎi) (bàn) () (tóu)(ér) (dào) (le) (jīn) (nián) () (jīng) () (guǒ) (guǒ) (dōu) (gāo) (chū) () (jié) (le)(guǒ) (guǒ) () (rán) (jiù) (yǒu) (le) () (míng) (de) (kǒng) ()(kāi) (shǐ) (zhǐ) () (zhù) (de) (kuáng) () () (lái),“ () (zěn) (me) (zhè) (me) (ǎi) (ya)(bié) (rén) (dōu) () () (gāo)()()() (jiù) (shì) () (zhī) (xiǎo) () ()”。

() (tiān) (wǎn) (shang)(guǒ) (guǒ) (zuò) (le) () () (mèng)(mèng) (jiàn) () () (zhēn) (de) (biàn) (chéng) (le) () (zhī) () ()() (kāi) (shǐ) () (hǎo) (hài) ()() () (jiù) (zhè) (me) (suí) 便(biàn) () (shuō)(zěn) (me) (jiù) (zhēn) (de) (biàn) () () (le)() (zài) () (xià) () (liang) () (xiàn) (zhōu) (wéi) (dōu) (shì) () () (zhǎng) (chéng) () () () (yàng) (de) () () () () (men)(ér) (qiě) (zhè) (xiē) () () (dōu) (fēi) (cháng) (yǒu) (hǎo)() (men) () (huan) (yòng) (chù) (jiǎo) (xiāng) (pèng) (lái) () (zhāo) (hu)(zhè) (yàng) (pèng) (lái) (pèng) () (de) (hěn) (kuài) (guǒ) (guǒ) (jué) (de) () () () (shì) (zhè) (ge) () () () (jiā) () (de) () (yuán) (le)(ér) (qiě) () () (de) (shēng) (huó) (hái) (shì) (hěn) (kāi) (xīn) (de)(zhěng) (tiān) (jiù) (shì) (tǎo) (lùn) () () (yǒu) (hào) (chī) (de)(tǎo) (lùn) (wán) (le) (jiù) () () (qún) () () (chū) () () () (shí)() () (shàng) (huān) (shēng) (xiào) ()(yǒu) (rén) (chàng) ()(yǒu) (rén) (jiǎng) (xiào) (hua)() (bié) (gāo) (xìng)(yǒu) () (tiān) () () (men) (shōu) (dào) (jǐn) () (tōng) (zhī)(shuō) (shì) (zài) () (yuǎn) (de) (cǎo) () (shàng) (yǒu) () (tiáo) (cài) (qīng) (chóng)() (yào) (gǎn) (jǐn) (yùn) (huí) (jiā)(cài) (qīng) (chóng) (kǒu) (gǎn) (ruǎn) (nuò)(yíng) (yǎng) (fēng) ()(shì) () () (men) (de) (zuì) (ài)(suǒ) () () (men) (huǒ) () (jiù) (gǎn) (guò) () (le)(dào) (le) () (er) (guǒ) (guǒ) () (kàn)(āi) () () (ya)() (zhī) (cài) (qīng) (chóng) (jiù) () () (zuò) 绿() () (de) () (shān) (chà) (bu) (duō)(zhè) () (zěn) (me) (bān) (ne)(bié) (de) () () (men) () () (diǎn) () (dān) (xīn)() (men) (zhèn) (dìng) () (ruò) (de) (yòng) (chù) (jiǎo) () (sòng) (xìn) ()(zhào) () (gèng) (duō) (de) () () (gǎn) (guò) (lái)(rán) (hòu) () (suǒ) (yǒu) (de) () () (fēn) (chéng) (hǎo) () ()(fēn) (bié) (bān) (cài) (qīng) (chóng) (de) (tóu)(shēn) () () (wěi) (ba)(guǒ) (guǒ) (bèi) (fēn) (zài) (le) (wěi) (ba) () () ()() () (jiā) () () 使(shǐ) (jìn)(dào) (tiān) (hēi) (de) (shí) (hou) (zhōng) () () (zhè) (ge) (páng) (rán) () () (bān) (huí) (le) (jiā)(zuò) (chéng) (le) (zhè) (jiàn) (shì)(guǒ) (guǒ) (gǎn) (dào) (qián) (suǒ) (wèi) (yǒu) (de) (jiāo) (ào) () (kāi) (xīn)() (shèn) (zhì) (jué) (de) () () (méi) (yǒu) (shén) (me) (shì) (qing) (shì) () (men) () () (zuò) () (dào) (de)

() (èr) (tiān) (zǎo) (shang)(guǒ) (guǒ) (xǐng) (lái) () (xiàn) () (bìng) (méi) (yǒu) (biàn) (chéng) () ()() (hái) (shì) () () ()() (guò) () () (mèng) (tài) (yǒu) () (si) (le)(guǒ) (guǒ) (xīng) (fèn) (de) 告诉(gàosù) (le) 爸爸(bàba) 妈妈(māmā)而且(érqiě) () 突然(tūrán) 觉得(juéde) 不再(búzài) 害怕(hàipà) (le)因为(yīnwéi) () 知道(zhīdào) 即使(jíshǐ) 个子(gèzi) (xiǎo)() () 能够(nénggòu) 做到(zuòdào) () (xiǎng) (zuò) (de) 事情(shìqing)

 

词语解释 Vocabulary definitions

  1. () (yuè)(tāi) (ér) (zài) () () (zhōng) (chéng) (zhǎng) (de) (yuè) (fèn) () ()
  2. (pān) (yán)() (zhǒng) () () (yùn) (dòng)(zhǐ) 使(shǐ) (yòng) (shǎo) (liàng) () ()(zhǔ) (yào) () (yòng) (shuāng) (shǒu) () (shuāng) (jiǎo) (pān) (dēng) (yán) (shí) (qiào) ()
  3. (gòu) ()() () () (dìng) (de) (biāo) (zhǔn) (huò) (tiáo) (jiàn)
  4. () (liang)() () (kàn)
  5. () (shí)(xún) (zhǎo) (shí) ()
  6. (huǒ) ()(yòng) (zuì) (kuài) (de) () ()(zuò) (jǐn) () (de) (shì)
  7. (zhèn) (dìng) () (ruò)(biǎo) (xiàn) (lěng) (jìng)
  8. (páng) (rán) () ()(zhǐ) (gāo) () (bèn) (zhòng) (de) (dōng) 西()

Contributed by 小安妈妈 from ‘Storykiddy
All Rights Reserved. Reproduction or distribution without written permission is prohibited.

Find Tuition/Enrichment Centres