Find Tuition/Enrichment Centres

Read-Out-Loud Stories:[故事朗读:下雨咯!]

rainingListen to the audio recordings of the story

(xià) () (lo)

 

() () () ()(xià) () (le)

(xià) () (shì) (tián) (tián) (zuì) () (huan) (de) () (zi)(yīn) (wéi) (zhè) () (wèi) (zhe) () (yòu) () () (tiào)(shuǐ)(kēng) (lo)(gǎn) (jǐn) 穿(chuān) (shǎng) (fěn) () (xiǎo) (tào) (xié) () (fěn) () (xiǎo) (sǎn)(chū) (mén) ()

甜甜(tiántián) (de) 粉色(fěnsè) 透明(tòumíng) (xiǎo) (sǎn) (xiàng) () (duǒ) 小花(xiǎohuā) 盛开(shèngkāi) (zài) (tiān) 地里(dìlǐ)(xiǎo) 雨滴(yǔdī) (men) 不急不缓(bùjíbùhuǎn) (de) 打落(dǎluò) (zài) 小粉(xiǎofěn) (sǎn) (shàng)(rán) (hòu) (yòu) (xiàng) (liū) (huá) () () (de) () () () () (diē) (luò) (le) () ()甜甜(tiántián) (de) () 眼睛(yǎnjīng) 透过(tòuguò) 透明(tòumíng) (de) (xiǎo) 雨伞(yǔsǎn) (wàng) 出去(chūqù)心里(xīnli)() (kāi) (le) (huā) ,“(hǎo) 喜欢(xǐhuan) 下雨(xiàyǔ) (ya) !”

(zài) 看看(kànkan) 周围(zhōuwéi)花圃(huāpǔ) () 平时(píngshí) 有点(yǒudiǎn) 蔫蔫(niānniān) (de) (huā) (huā) 草草(cǎocǎo) (men) 这会(zhèhuì) (dōu) 变绿(biànlǜ) (le)(xiǎn) (de) () (bié) (hǎo) (kàn)甜甜(tiántián) (wèn) 妈妈(māmā) ,“小花(xiǎohuā) 小草(xiǎocǎo) () 平时(píngshí) (yǒu) (diǎn) 不一样(bùyíyàng)好像(hǎoxiàng) () 平时(píngshí) (yào) 开心(kāixīn) 一点(yìdiǎn) 。”妈妈(māmā) (shuō) ,“小花(xiǎohuā) 小草(xiǎocǎo) 痛痛快快(tòngtòngkuàikuài) (de) () (le) () (zǎo)(yòu) 好好(hǎohǎo) (de) () (bǎo) (shuǐ)() (shuō) 他们(tāmen) 开心不开心(kāixīnbùkāixīn) ?”“(ò)() (zhī) (dào) (le)(yuán) (lái) (xiǎo) (huā) (xiǎo) (cǎo) (men) () () (huan) (xià) () (ya) !”

() (rán) (tián) (tián) (jiān) (jiào) () (lái) ,“() ()(yǒu) (chóng) (zi)() (men) (hái) (zài) (dòng) !”“(ò)() (yòng) (hài) ()(zhè) (shì) (qiū) (yǐn)() (men) () (yǎo) (rén) 。”(zhè) (xià) (tián) (tián) (fàng) (xīn) (le) ,“(qiū) (yǐn) ……(píng) (shí) (zěn) (me) (méi) (jiàn) (guò) ?”“蚯蚓(qiūyǐn) 平时(píngshí) (dōu) (duǒ) (zài) 泥土(nítǔ) 里面(lǐmiàn)(dào) (le) 下雨天(xiàyǔtiān)地下(dìxià) (dōu) 潮湿(cháoshī) (le)() (jiù) 出来(chūlái) 散步(sànbù) (le) 。”“(ò)() (zhī) (dào) (le)(yuán) (lái) (qiū) (yǐn) () () (huan) (xià) () (ya) !”

(tián) (tián) (chēng) (zhe) (xiǎo) (sǎn) () () (wǎng) (qián) (zǒu)(shì) () () (yǎng) (le) () (de) (xiǎo) (chí) (táng)雨水(yǔshuǐ) 打落(dǎluò) 下来(xiàlái) 然后(ránhòu) (zài) (dàng) (yàng) (kāi) (lái)好比(hǎobǐ) 荷叶(héyè) 铺开(pūkāi) (zài) 整个(zhěnggè) 池塘(chítáng) ()淅沥(xīlì) 淅沥(xīlì) (de) 声音(shēngyīn) () 好像(hǎoxiàng) (zài) 演奏(yǎnzòu) 音乐(yīnyuè)(shuǐ) (miàn) (xià) (de) () (ér) (men) () () (dōu) (zài) (gēn) (zhe) (yīn) (yuè) (tiào) () () (bān) (kuài) () (de) (yóu) (lái) (yóu) () 。“(ò)() (zhī) (dào) (le)(xiǎo) () (ér) (kěn) (dìng) () (shì) () (huan) (xià) () (de) !”

甜甜(tiántián) 越来越(yuèláiyuè) 兴奋(xīngfèn) (le)(yuán) (lái) (yǒu) 那么(nàme) (duō) (xiǎo) 动物(dòngwù) 小植物(xiǎozhíwù) (dōu) (xiàng) () 一样(yíyàng) 喜欢(xǐhuan) 下雨(xiàyǔ)(jiù) (hǎo) () 大家(dàjiā) (zài) (gòng) (tóng) 庆祝(qìngzhù) () () 节日(jiérì) () (de)

继续(jìxù) 往前(wǎngqián) (zǒu)甜甜(tiántián) 看到(kàndào) (le) () (zhī) 漂亮(piàoliang) (de) (huā) 蝴蝶(húdié)() (tíng) (zài) () (duǒ) 大大的(dàdàde) (huā) 下面(xiàmian)似乎(sìhū) (zài) (duǒ) () (zhe) 什么(shénme) 。“(xiǎo) 蝴蝶(húdié)() 怎么(zěnme) () 出去(chūqù) (fēi) (ā)外面(wàimiàn) () (zài) 下雨(xiàyǔ) (ne)难道(nándào)() () 喜欢(xǐhuan) 下雨(xiàyǔ) (ma) ?”“(xiǎo) 蝴蝶(húdié) () (shì) () 喜欢(xǐhuan) 下雨(xiàyǔ)(zhǐ) (shì) 他们(tāmen) (de) 翅膀(chìbǎng) 如果(rúguǒ) (lín) 湿(shī) (le)(jiù) (huì) 变得(biànde) (hěn) (zhòng)(jiù) (fēi) () 起来(qǐlái) (le)(suǒ) () () () () (zhǎo) () () () (duǒ) () (de) () (fāng)不仅(bùjǐn) (shì) ()所有(suǒyǒu) (yǒu) 翅膀(chìbǎng) (de) (xiǎo) 昆虫(kūnchóng) () 小鸟(xiǎoniǎo) (dōu) (shì) (zhè) (yàng) 。”“(ó)(shì) 这样(zhèyàng)(xiǎo) () (dié) (cuò) (guò) (le) (xià) () (tiān)(zhēn) () () !”“不一定(bùyídìng) (o)() 虽然(suīrán) 不能(bùnéng) (dào) 外面(wàimiàn) () (fēi)可是(kěshì) 照样(zhàoyàng) 可以(kěyǐ) 欣赏(xīnshǎng) (xià) 雨天(yǔtiān) (de) 美妙(měimiào) 音乐(yīnyuè) (ya)() (kàn)() (tīng) (de) (duō) 仔细(zǐxì) 。”“(hái) (zhēn) (shì)() () (men) (hái) (shì) (bié) () (jiǎo) () (le)(zài) (jiàn) (xiǎo) () (dié) !”

(kuài) (kàn)(qián) (mian) (yǒu) () () () (shuǐ) (kēng) !”() () (jiào) () (lái)甜甜(tiántián) 赶紧(gǎnjǐn) (chōng) 过去(guòqù)一下子(yíxiàzi) (tiào) (le) 进去(jìnqù)哗啦(huālā) 哗啦(huālā) (de) (cǎi) (le) 起来(qǐlái) 。“(ò) ()() (ài) 下雨天(xiàyǔtiān) !”

 

词语解释 Vocabulary definitions

  1. (xīn) (li) () (kāi) (le) (huā) (fēi) (cháng) (kāi) (xīn)
  2. (niān) (zhí) () (shī) () (shuǐ) (fèn) (ér) (wěi) (suō)
  3. (tòng) (tòng) (kuài) (kuài) (jìn) (qíng) ()(jìn) (liàng) (yóu) (zhe) () () (de) (qíng) (gǎn)() (jiā) () (shù)
  4. (dàng) (yàng) (zhèn) (dòng) () ()(duō) (yòng) () (zhǐ) (shuǐ) ()(shēng) (yīn)
  5. (duǒ) () (yǐn) () () (kāi) ,() (miǎn) () (dào) (mǒu) (xiē) (qíng) (kuàng)
  6. () (jiǎo) (rǎo) (luàn) (rén) (xīn) (huò) (zhù) () ()
  7. (xīn) (shǎng) (yīn) () (ài) (ér) (guān) (shǎng)
  8. () (xià) (zi) () (rán)(zhǐ) (shí) (jiān) (duǎn) (zàn) (huò) (dòng) (zuò) (xùn) ()

 

给爸爸妈妈们的话:

这个故事来自于自己和孩子在下雨天出去散步的真实经历,孩子看世界的眼光和成人非常不同,我们觉得如此司空见惯的事情在他们的眼里都会带上神奇的滤镜,于是一场普普通通的雨中散步变成一次奇妙的历险, 同时也成了他们学习生活常识的最好机会,比如见识到只有在下雨天才跑出来的蚯蚓,以及下雨天需要躲起来的蝴蝶等等。 所以,下次只要不是下暴雨,爸爸妈妈们也可以带着宝贝们来一次这样的探险,看看他们都能看到什么听到什么。

 

Contributed by 小安妈妈 from ‘Storykiddy
All Rights Reserved. Reproduction or distribution without written permission is prohibited.

Find Tuition/Enrichment Centres